Pierwsze testy inteligencji zostaly opracowane przez Bineta i Simona we Francji, przez Termaria w Ameryce

Pierwsze testy inteligencji zostały opracowane przez Bineta i Simona we Francji, przez Termaria w Ameryce. Skala Bineta-Simona i skala Bineta-Termana są „testami indywidualnymi” – to znaczy, że stosuje się je w warunkach indywidualnego kontraltu. Wyniki tych testów podaje się, jako „wiek umysłowy”, który w skali Bineta-Termana można przekształcić na iloraz inteligencji, czyli L 1. Iloraz inteligencji wskazuje, w jakim stopniu dziecko jest pod względem umysłowym zaawansowane lub opóźnione w porównaniu z innymi dziećmi w jego wieku. Innym testem inteligencji, który znalazł szerokie zastosowanie, jest skala Wechslera-Bellevuea. Początkowo test ten ukazał się w formie przeznaczonej dla dorosłych, następnie jednak, jako jego uzupełnienie powstała skala Wechslera do badania inteligencji dzieci. Zbiorowe testy inteligencji pojawiły się na szeroką skalę w czasie pierwszej wojny światowej, jako wojskowe testy Alfa i Beta. Stosowane obecnie w szkołach liczne zbi orowe testy inteligencji są właściwie odmianami bądź udoskonaleniem tych dwóch wzorów. Chociaż analizy statystyczne wykazują na ogół wysoki stopień rzetelności i trafności testów inteligencji, faktycznie stwierdza się dość znaczne odchylenia w ilorazach inteligencji poszczególnych dzieci, jeśli brać pod uwagę pewien okres czasu. [hasła pokrewne: poznań psychiatra, leczenie depresji, pomoc psychologiczna ]

A poza tym, dane socjometryczne bardzo pomagaja nauczycielowi w spelnieniu jego zadania jako twórcy zespolu – a wiec w jednej z kilku waznych ról, które nauczyciele musza odgrywac

A poza tym, dane socjometryczne bardzo pomagają nauczycielowi w spełnieniu jego zadania jako twórcy zespołu – a więc w jednej z kilku ważnych ról, które nauczyciele muszą odgrywać. Obok tych dwóch technik istnieją jeszcze i inne sposoby podejścia, które nauczyciele stosują, aby dowiedzieć się czegoś o życiu psychicznym swych uczniów. Dzieci dostarczają świadomie lub nieświadomie wielu cennych informacji o sobie w swych przypadkowych uwagach, w pracach pisemnych i w swych rozmowach z nauczycielami, Nie można narzekać na brak istotnych danych psychologicznych- w codziennym życiu szkolnym. Zagadnienie polega na tym, aby postrzegać ostrzej i obiektywniej, aby porządkować i rozumieć to, co widzimy. A trudność polega na tym, że nigdy nie wydaje się, aby było dość czasu na właściwe wykonanie tych zaleceń. STRESZCZENIE Po pierwszej wojnie światowej wystąpił bardzo silny pęd do posługiwania się znormalizowanymi testami obiektywnymi. Przyczynami te go pędu były: wzmagająca się nieufność do pisemnych egzaminów i niechęć do polegania na nich, dążenie do oparcia wychowania na bardziej naukowej i rzeczowej podstawie oraz rozwój testów inteligencji. [patrz też: Psychoterapia leczenie depresji Warszawa, psychologia pracy, psycholog lublin ]