Innym powszechnie stosowanym rodzajem znormalizowanego testu obiektywnego jest test wyników nauczania (wiadomosci)

Innym powszechnie stosowanym rodzajem znormalizowanego testu obiektywnego jest test wyników nauczania (wiadomości). O ile test inteligencji dąży do ocenienia umysłowych możliwości uczniów, o tyle test osiągnięć próbuje dać odpowiedź na pytanie „Co uczeń zdziałał wykorzystując swe możliwości umysłowe?” Pomimo że każdy z tych dwóch rodzajów testów ma inny cel, istnieje między nimi ścisły związek statystyczny. Tym: niemniej testy wiadomości są użyteczne przy uczeniu się, podlegającym ocenie, ponieważ umożliwiają nauczycielowi porównanie osiągnięć swych uczniów z normami przyjętymi dla całego kraju, zwłaszcza, jeśli chodzi o pewne, raczej wąskie albo szczegółowe cele nauczania. Wyniki testów wiadomości można podawać bądź przez zaliczenie do pewnego poziomu (w ilości lat nauki), bądź stosując rangowanie percentylowe. W wynikach podanych w percentylach następuje pewne zniekształcenie wyników w centrum i na krańcach rozsiania. Read more „Innym powszechnie stosowanym rodzajem znormalizowanego testu obiektywnego jest test wyników nauczania (wiadomosci)”

Niektóre z odchylen sa zwiazane z pozycja spoleczno ekonomiczna rodzin dzieci i z zagadnieniem emocjonalnego przystosowania

Niektóre z odchyleń są związane z pozycją społeczno ekonomiczną rodzin dzieci i ż zagadnieniem emocjonalnego przystosowania. Nie jest bynajmniej łatwo odpowiedzieć na pytanie: Co mierzymy a pomocą testów inteligencji? Psychologowie nie są między sobą zgodni ani co do tego, co mierzą, ani co takiego jest naprawdę inteligencja. A jednak istnieje dość ścisły związek pomiędzy wynikiem większości testów inteligencji a ocenami otrzymywanymi z przedmiotów nauki szkolnej; a zatem testy inteligencji mierzą również pewne aspekty uzdolnień do nauki. Ponieważ pytanie – co (poza uzdolnieniami do nauki) mierzą testy inteligencji – pozostaje w znacznym stopniu bez odpowiedzi, powinniśmy z dużą ostrożnością interpretować wyniki tych testów. Niektórzy autorzy uważają, że będące obecnie w użyciu testy inteligencji są niesprawiedliwe w stosunku do wielu dzieci, zwłaszcza zaś tych, które pochodzą z otoczenia niższego pod względem społeczno-ekon omicznym. Read more „Niektóre z odchylen sa zwiazane z pozycja spoleczno ekonomiczna rodzin dzieci i z zagadnieniem emocjonalnego przystosowania”

Pierwsze testy inteligencji zostaly opracowane przez Bineta i Simona we Francji, przez Termaria w Ameryce

Pierwsze testy inteligencji zostały opracowane przez Bineta i Simona we Francji, przez Termaria w Ameryce. Skala Bineta-Simona i skala Bineta-Termana są testami indywidualnymi – to znaczy, że stosuje się je w warunkach indywidualnego kontraltu. Wyniki tych testów podaje się, jako wiek umysłowy, który w skali Bineta-Termana można przekształcić na iloraz inteligencji, czyli L 1. Iloraz inteligencji wskazuje, w jakim stopniu dziecko jest pod względem umysłowym zaawansowane lub opóźnione w porównaniu z innymi dziećmi w jego wieku. Innym testem inteligencji, który znalazł szerokie zastosowanie, jest skala Wechslera-Bellevuea. Read more „Pierwsze testy inteligencji zostaly opracowane przez Bineta i Simona we Francji, przez Termaria w Ameryce”

A poza tym, dane socjometryczne bardzo pomagaja nauczycielowi w spelnieniu jego zadania jako twórcy zespolu – a wiec w jednej z kilku waznych ról, które nauczyciele musza odgrywac

A poza tym, dane socjometryczne bardzo pomagają nauczycielowi w spełnieniu jego zadania jako twórcy zespołu – a więc w jednej z kilku ważnych ról, które nauczyciele muszą odgrywać. Obok tych dwóch technik istnieją jeszcze i inne sposoby podejścia, które nauczyciele stosują, aby dowiedzieć się czegoś o życiu psychicznym swych uczniów. Dzieci dostarczają świadomie lub nieświadomie wielu cennych informacji o sobie w swych przypadkowych uwagach, w pracach pisemnych i w swych rozmowach z nauczycielami, Nie można narzekać na brak istotnych danych psychologicznych- w codziennym życiu szkolnym. Zagadnienie polega na tym, aby postrzegać ostrzej i obiektywniej, aby porządkować i rozumieć to, co widzimy. A trudność polega na tym, że nigdy nie wydaje się, aby było dość czasu na właściwe wykonanie tych zaleceń. Read more „A poza tym, dane socjometryczne bardzo pomagaja nauczycielowi w spelnieniu jego zadania jako twórcy zespolu – a wiec w jednej z kilku waznych ról, które nauczyciele musza odgrywac”