Dostęp do danych na poziomie pacjenta z badań klinicznych GlaxoSmithKline cd

Panel będzie początkowo składał się z zewnętrznych ekspertów wyznaczonych przez GlaxoSmithKline. Niezależny zespół ds. Przeglądu przyjmie lub odrzuci propozycje na podstawie ich naukowych przesłanek i znaczenia dla nauk medycznych lub opieki nad pacjentami. Panel będzie również brać pod uwagę kwalifikacje badaczy i zarządzanie potencjalnymi konfliktami interesów. Aby proces decyzyjny był w pełni przejrzysty, udostępniamy listę członków niezależnego panelu kontrolnego i ich karty na stronie internetowej (sekcja 3 w Dodatku uzupełniającym).
Jeśli propozycja badań zostanie zaakceptowana z zachowaniem warunków lub zostanie odrzucona, powód zostanie przekazany badaczowi. Zakładając, że dalsze informacje nie będą potrzebne do uzupełnienia wniosku, przewidujemy, że będziemy w stanie przedstawić decyzję panelu kontrolnego w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, chociaż termin będzie zależał od liczby otrzymanych wniosków. Usunięcie danych po otrzymaniu podpisanej umowy dotyczącej udostępniania danych może zająć do 5 dni na każde zlecone badanie. Raport zawierający przegląd liczby złożonych wniosków badawczych i wyników przeglądów panelu, w tym przegląd głównych przyczyn odrzucenia wniosków (jeśli jakiekolwiek wnioski zostaną odrzucone), będą publicznie dostępne na naszej stronie internetowej co najmniej raz w roku .
Uważamy, że nasze podejście jest krokiem w kierunku, który, jak mamy nadzieję, będzie szeroko rozpowszechnionym ruchem zapewniającym dostęp do danych badawczych z badań klinicznych, a także innych źródeł danych klinicznych i związanych ze zdrowiem. Przyjmujemy do wiadomości, że w miarę angażowania się innych stron nasz proces może ulec zmianie w celu zachowania zgodności z ewoluującymi standardami międzynarodowymi.
Jakie są warunki, w których dostęp zostanie zapewniony.
Śledczy będą odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich innych zezwoleń, które mogą być wymagane do ich badań (np. Od komisji etycznych, komisji odwoławczych instytucji, odpowiednich instytucji badawczych lub organów finansujących). Będą również zobowiązane do podpisania umowy o wymianie danych, która zobowiąże je do wykorzystywania danych wyłącznie do celów badawczych opisanych w przyjętej propozycji badawczej. Nazwisko i przynależność głównego badacza, tytuł badań, wymagane badania, podsumowanie badań dla świeckich odbiorców, źródła finansowania i ewentualne konflikty interesów, które zostały przedstawione w propozycji badań, zostaną opublikowane na stronie Strona internetowa. Aby promować dalszą przejrzystość i zgodnie ze standardową praktyką naukową, badacze będą musieli publicznie udostępnić podsumowanie swojego planu analizy, opublikować wyniki podsumowania oraz uzyskać publikację wyników po zakończeniu studiów. Treść tej publikacji nie będzie podlegać wpływom GlaxoSmithKline ani panelu przeglądu; śledczy będą musieli dostarczyć kopie rękopisów po ich zgłoszeniu do dziennika. Jeśli wyniki ich badań ujawnią jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa, badacze będą musieli poinformować GlaxoSmithKline i organy regulacyjne o tych obawach natychmiast po ich zidentyfikowaniu.
Śledczy zachowują prawa do każdej nowej własności intelektualnej pochodzącej z ich badań, ale GlaxoSmithKline będzie wymagać bezpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie takiego wynalazku
[przypisy: stodal syrop, psychiatra poznań, nfzgdansk ]

Powiązane tematy z artykułem: nfzgdansk stodal syrop wegiel aktywowany