Przytoczone dane wskazuja, ze w kwasicy cukrzycowej mozna wyodrebnic trzy okresy

Przytoczone dane wskazują, że w kwasicy cukrzycowej można wyodrębnić trzy okresy. W pierwszym okresie układy buforowe krwi nie są naruszone i poziom rezerw zasadowych oraz prężność C0. 2 w pęcherzykach płucnych znajduje się w granicach prawidłowych; nie jest też zaburzony stosunek kwasu węglowego do dwuwęglanu sodu o powstającej w tym okresie kwasicy świadczy tylko zjawianie się w mocz) ciał acetonowych i amoniaku . W, okresie drugim powstają zaburzenia w układach buforowych, spada mianowicie ilość dwuwęglanów. Stosunek jednak pomiędzy dwuwęglanami i wolnym kwasem . węglowym utrzymuje się na poziomie prawidłowym, gdyż CO2 wydala się przez płuca, przy czym nie tylko ten kwas węglowy, który powstaje z rozpadu dwuwęglanu, lecz, także i ten, który istniał poprzednio. Świadczy o tym spadek prężności C0. 2 w pęcherzykach płucnych. W tych ,warunkach pH krwi utrzymuje się w granicach prawidłowych. Kwasica w tych dwóch okresach jest jeszcze wyrównana i w wyrównaniu biorą udział wszystkie złożone mechanizmy, które warunkują równowagę kwasowo-zasadową. Z chwilą postępowania sprawy chorobowej, kiedy wyczerpią się mechanizmy, warunkujące równowagę kwasowo-zasadową, ustrój zaś nie może wydalić nagromadzonych kwaśnych wytworów przemiany materii, powstaje okres trzeci kwasicy, w którym dochodzi już do tak dużych zaburzeń w równowadze kwasowo-zasadowej, że spada pH krwi i powstaje kwasica niewyrównana, prowadząca do śpiączki cukrzycowej. [przypisy: psychiatra poznań, swierzb objawy, nobaxin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: nobaxin cena swierzb objawy wegiel aktywowany