Miedzy stopniem rozwoju kwasicy i obnizeniem rezerw zasadowych we krwi istnieje pewna równoleglosc

Między stopniem rozwoju kwasicy i obniżeniem rezerw zasadowych we krwi istnieje pewna równoległość i na podstawie poziomu rezerw zasadowych we krwi możemy sądzić o stopniu zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Zamiast bowiem normalnych 55-56% objętościowych CO2, w cukrzycy lekkiej mamy 400/0, w bardziej ciężkiej jej postaci 30%, poniżej zaś w stanach przedśpiączkowych i śpiączkowych. W przebiegu cukrzycy spada również- w związku z rozwojem kwasicy prężność CO w pęcherzykach płucnych. W normie: wynosi ona 38-40 mm słupa rtęci w średnich zaś: stanach kwasicy prężność CO2• w: powietrzu, pęcherzykowym spada do 28-32 mm, w stanach ciężkich do- 25 mm słupa rtęci,. a nawet niżej. Read more „Miedzy stopniem rozwoju kwasicy i obnizeniem rezerw zasadowych we krwi istnieje pewna równoleglosc”

TESTY PROJEKCYJNE

TESTY PROJEKCYJNE. W testach projekcyjnych stosuje się zupełnie inne podejście do zagadnienia oceny życia emocjonalnego jednostki. Istnieje wiele typów testów projekcyjnych, we wszystkich jednak stawia się badanego wobec jakiejś niezupełnie określonej czy wieloznacznej sytuacji czy bodźca. Ponieważ osoba badana nie wie, jakiej odpowiedzi oczekuje się od niej, prawdopodobnie zareaguje raczej w sposób mniej lub więcej mówiący coś o niej niż zgodnie z tym, co według jej mniemania Jest właściwą odpowiedzią. Jak mówiliśmy, jedną z głównych trudności przy kwestionariuszach jest to, że uczeń może zorientować się, jaka jest odpowiedź właściwa, a jaka niewłaściwa, i stąd może mieć uświadomioną lub nieuświadomioną skłonność do fabrykowania jakiegoś dobrego lub złego wyniku. Read more „TESTY PROJEKCYJNE”

KWESTIONARIUSZE OSOBOWOSCI

KWESTIONARIUSZE OSOBOWOSCI. Innym typem narzędzia pomiaru, należącym do sfery działalności doradcy, jest test osobowościowy. Mówimy, że należy on do sfery działalności doradcy, ponieważ wyniki testu osobowościowego muszą być interpretowane przez specjalistę i ponieważ wśród osób pracujących w szkole przejawia się tendencja do ich raczej bezkrytycznego stosowania. Mniej więcej w ostatnim dziesięcioleciu oglądamy niebywale wielki wzrost zainteresowania testami osobowościowymi. Na przykład rocznik Fourth Mental Measurements Yeanbook” rejestruje więcej testów osobowościowych niż testów jakiegokolwiek innego typu. Read more „KWESTIONARIUSZE OSOBOWOSCI”

Niektórzy psychologowie lubia poslugiwac sie typem testu polegajacego na „dokonczeniu zdania”; prosi sie dzieci

Niektórzy psychologowie lubią posługiwać się typem testu polegającego na dokończeniu zdania; prosi się dzieci, aby uzupełniły zdania zaczynające się od takich wyrażeń jak inne dzieci. Myślę, że moja matka czasami nauczyciel, jeśli mój ojciec. Wszystkie te techniki mogą być użyteczne w rękach wykwalifikowanych i odpowiednio przygotowanych psychologów, ale, na ogół biorąc, nie nadają się do użytku nauczycieli, przede wszystkim, dlatego, że przeprowadzenie i interpretacja chociażby jednego testu może zająć wiele godzin. Testy projekcyjne są głównie narzędziem psychologa klinicznego, a więc kogoś, kto poświęca wielką ilość czasu pracy nad kilkorgiem dzieci cierpiących na zaburzenia emocjonalne i wymagających intensywnego leczenia. Nie oznacza to bynajmniej, że nauczyciele nie powinni badać życia emocjonalnego swych uczniów. Read more „Niektórzy psychologowie lubia poslugiwac sie typem testu polegajacego na „dokonczeniu zdania”; prosi sie dzieci”

Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 8

Fałszywie dodatnie wyniki szybkiego testu diagnostycznego nie mogą być wykluczone27, 28; jednak ta niedokładna błędna klasyfikacja nie doceniłaby skuteczności szczepionki. Przedstawione tu wyniki sugerują, że ochrona przyznana przez Shanchol może być wyższa w ciągu pierwszych 6 miesięcy niż w pozostałych 2 latach po szczepieniu (szacunkowo 67% zostało zgłoszone przez Sur i wsp. W 2-letnim okresie po szczepieniu6), prawdopodobnie w wyniku osłabienia odporności. Różnica ta może być również wyjaśniona częściowo przez możliwość, że niektórzy nieszczepieni uczestnicy badania Sur et al. miał naturalnie nabytą odporność, ponieważ cholera jest endemiczna w Kalkucie. Ponadto nasze szacunki mogą odzwierciedlać pewną pośrednią ochronę, chociaż efekty pośrednie zostały zminimalizowane poprzez dopasowany projekt.22,23
Czynnikiem, który wydaje się nie zmniejszać krótkoterminowej ochrony zapewnianej przez Shanchol, jest strategia łańcucha chłodniczego stosowana w Gwinei, gdzie szczepionki były przechowywane w łańcuchu chłodniczym, ale były transportowane i stosowane w temperaturze otoczenia w dniu szczepienia. Kontrola temperatury fiolki każdej szczepionki została sprawdzona pod kątem stabilności przed podaniem, a wszystkie monitory wskazały, że szczepionki zachowały ważność do stosowania. Read more „Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 8”

Przeciwdepresyjne stosowanie w ciąży i ryzyko wad serca AD 2

Od tego czasu w kilku badaniach oceniano teratogenność SSRI i innych leków przeciwdepresyjnych, 6-19, ale nadal istnieją poważne kontrowersje dotyczące tego, czy jest to poważna troska, czy mało hałasu o mało , jak zauważono w artykule opublikowanym w dwóch raportach.13 14,20 Badania wykazały różne związki, często w kontekście wielokrotnych porównań. Jednak co najmniej dwa badania wykazały podwójny lub potrojony ryzyko niedrożności dróg odpływowych prawej komory związane ze stosowaniem paroksetyny13,14 i ubytków przegrody międzykomorowej związanych ze stosowaniem sertraliny.13,19 Metaanaliza oszacowała 50% wzrost częstości występowania wady serca łącznie z używaniem paroksetyny w pierwszym trymestrze ciąży21. Nie jest jednak jasne, czy te powiązania są przyczynowe, czy z powodu systematycznego błędu lub przypadku. Przeprowadziliśmy badanie kohortowe z wykorzystaniem dużej krajowej bazy danych ubezpieczonych w ciąży kobiet i nastolatków w Stanach Zjednoczonych, aby ocenić ryzyko wrodzonych wad serca po zastosowaniu specyficznych leków przeciwdepresyjnych, zwracając uwagę na możliwość zakłócenia podstawowej depresji i powiązanych czynników .
Metody
Źródło danych i kohorty do badań
Kohora badania została zaczerpnięta z analizy analitycznej Medicaid dla 46 stanów USA i Waszyngtonu w latach 2000 do 2007. Montana i Connecticut zostały wykluczone z powodu trudności w łączeniu danych dla matek i niemowląt, Michigan zostało wykluczone z powodu niepełnych danych , a dane z Arizony nie były dostępne. Zestaw danych Medicaid Analytic eXtract zawiera indywidualne dane demograficzne i informacje dotyczące rejestracji Medicaid, a także dane dotyczące wszystkich usług lekarskich i hospitalizacji oraz towarzyszących diagnoz i procedur, a także wszystkie wypełnione recepty na leki ambulatoryjne. Read more „Przeciwdepresyjne stosowanie w ciąży i ryzyko wad serca AD 2”