Saczkowanie przestrzeni miedzyoponowej

W próbnym otwarciu przestrzeni międzyoponowej bezpieczniej posługiwać się skalpelem ostrym, aniżeli nakłuciem próbnym z pomocą igły, która łatwiej może otworzyć i zakazić przestrzeń podpajęczynówkową, a nawet tkankę mózgową i spowodować ropień mózgu, Rokowanie w przypadkach ropnia podoponowego powinno być zawsze ostrożne. Śmiertelność z powodu przejścia w rozlane zapalenie opon miękkich lub z powodu równoczesnych innych powikłań wewnątrzczaszkowych, jak ropień mózgu, zapalenie zakrzepowe zatoki esowatej; wciąż jeszcze jest duża i wynosi ponad 50%. Leczenie zawsze jest operacyjne, połączone z drenowaniem przestrzeni międzyoponowej. Zapalenie w tej przestrzeni może czasem ulec wyleczeniu po samym tylko odsłonięciu opony twardej. Przypadki takie obserwowane są u osobników młodych przy zakrzepach zatoki esowatej. Read more „Saczkowanie przestrzeni miedzyoponowej”

ZAMKNIECIE PRZEDNIEJ CZESCI ROZSZCZEP II METODA VEAU

UŁOZENIE Chorego układamy do operacji rozszczepienia podniebienia tak, by głowa zwisała i posługujemy się rozwieraczem Whiteheada- Reverdina, a do plastyki wargi prostujemy z lekka głowę, ponieważ można wtedy lepiej ocenić stosunki pod kątem kosmetyki. ZABIEG A. ZAMKNIĘCIE PRZEDNIEJ CZĘŚCI ROZSZCZEP II METODĄ VEAU 1. PIERWSZE CIĘCIE OPERACYJNE Robimy 3 cięcia operacyjne: jedno po zamkniętej, dwa inne po otwartej stronie szpary. Pierwsze cięcie po zamkniętej stronie szpary zaczyna się o 1 cm przed nasadą podniebienia i przebiega w linii, która graniczy z błoną śluzową lemiesza. Read more „ZAMKNIECIE PRZEDNIEJ CZESCI ROZSZCZEP II METODA VEAU”

ZNIECZULENIE

ZNIECZULENIE W celu zmniejszenia wydzielania śliny podajemy dziecku podskórnie na 1/2 godziny przed operacją 1/10 mg atropiny na każdy rek życia, a potem doodbytniczo 0,125 g awertyny na 1 kg ciała. Rozcieńczamy wyliczoną dawkę awertyny w wodzie destylowanej ogrzanej do 40u w takim stosunku, by powstał roztwór 2 %. Przed podaniem roztworu badamy go czerwienią kongo. Dodatkowo podajemy w czasie przygotowań do operacji eter, najpierw na maskę, potem za pomocą aparatu. wziewnego Junkera lub Brauna. Read more „ZNIECZULENIE”

I Testy takie moga byc równiez uzyteczne przy kierowaniu do zawodu

I Testy takie mogą być również użyteczne przy kierowaniu do zawodu. Testy uzdolnień muzycznych mogą w pewnych wypadkach dopomóc w powzięciu decyzja, które z większej grupy dzieci powinno wziąć udział w zespole muzycznym i orkiestrze, czy też, na jakich instrumentach mają grać z największą dla siebie korzyścią. Testy uzdolnień specjalnych mogą być użyteczne, jako narzędzie kierowania rozwojem indywidualnym, ponieważ przy ocenie uzdolnień indywidualnych eliminują w pewnym stopniu moment zgadywania. Należy jednak stosować je ostrożnie, a posługiwać się nimi powinni jedynie ludzie rozumiejący zarówno ich wartość, jak i ich ograniczenia. TESTY ZAINTERESOWANIA. Read more „I Testy takie moga byc równiez uzyteczne przy kierowaniu do zawodu”

Podobnie dziecko z, wieloma trudnosciami, ale nieumiejace przyznac sie nawet samemu sobie do ich posiadania, otrzyma wynik dobry, poniewaz wybralo wszystkie „wlasciwe” odpowiedzi

Podobnie dziecko z, wieloma trudnościami, ale nieumiejące przyznać się nawet samemu sobie do ich posiadania, otrzyma wynik dobry, ponieważ wybrało wszystkie właściwe odpowiedzi. Takie zniekształcenia w wynikach testu osobowościowego są dość częste. Co więcej, różne dzieci na to samo zadanie testu reagują w odmienny sposób, dlatego dzieci, mające podobne trudności mogą uzyskać w tym samym teście zupełnie inne wyniki. Testy osobowości są niejako postępowaniem skrótowym, które stosuje się zamiast osobistych wywiadów. Nauczyciel nie jest w stanie zasiąść z każdym uczniem w klasie na godzinę czy dwie, aby doszukiwać się jego trudności. Read more „Podobnie dziecko z, wieloma trudnosciami, ale nieumiejace przyznac sie nawet samemu sobie do ich posiadania, otrzyma wynik dobry, poniewaz wybralo wszystkie „wlasciwe” odpowiedzi”

Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 2

Dowody dotyczące ochrony przyznanej przez Shanchol w pierwszych miesiącach po podaniu w warunkach polowych mają zasadnicze znaczenie dla rozważenia jego zastosowania w ognisku. Jest to szczególnie prawdziwe w czasie, gdy WHO i jej partnerzy są w trakcie tworzenia zapasów szczepionki na cholerę do stosowania w nagłych wypadkach.11 W niniejszym badaniu przedstawiamy szacunkowe dane dotyczące skuteczności Shanchol, gdy są stosowane w odpowiedzi na wybuch choroby Afrykański kraj. Metody
Przestudiuj badanie
Badanie to było sponsorowane przez Médecins sans Fronti.res. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za analizę i interpretację danych. Protokół badania został zatwierdzony przez komisje do spraw etyki w Gwinei i Médecins sans Fronti.res. Szczepionki i leczenie były bezpłatne, a udział w badaniu był dobrowolny. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od uczestników lub ich rodziców lub opiekunów. Read more „Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 2”

Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 5

Obliczyliśmy poziom ochrony szczepionki jako (1-iloraz szans) × 100. Porównaliśmy czynniki demograficzne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne między pacjentami przypadku i dopasowanymi kontrolami, aby ocenić ich potencjał jako czynniki zakłócające ochronę szczepionki. Uznaliśmy za możliwe zmienne zakłócające, dla których wartości P były mniejsze niż 0,20 w modelach dwuwymiarowych. Uzyskaliśmy skorygowaną wartość szacunkową ochrony szczepionki poprzez dostosowanie do współzmiennych, które znacząco poprawiły prawdopodobieństwo modelu. Wszystkie podane wartości P i 95% przedziały ufności są dwustronne. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Do analiz wykorzystano Stata / SE, wersja 10 (StataCorp). Read more „Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 5”

Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 4

Uczestnicy zostali zapytani o to, czy zostali zaszczepieni, a jeśli tak, pokazać karty szczepień. Dla tych, którzy zgłosili, że zostali zaszczepieni, ale nie posiadali karty, status szczepienia i kompletność przyjmowania dawki zostały odnotowane jako zgłoszone ustnie przez uczestnika. Kliniczne, demograficzne, społeczno-ekonomiczne i środowiskowe zmienne zostały ustalone za pomocą kwestionariuszy. Procedury laboratoryjne
Dla każdego przypadku pacjenta włączonego do badania pobrano próbkę kału i zastosowano do wykonania szybkiego testu diagnostycznego. Lekarz lub pielęgniarka odpowiedzialny za ośrodek zdrowia przeprowadził test i zinterpretował wynik zgodnie z instrukcjami producenta.
Ponadto, w przypadku pacjentów z pozytywnym wynikiem szybkiego testu diagnostycznego, krążek bibuły filtracyjnej zanurzono w świeżym stolcu i umieszczono w mikroprobówce z dwoma lub trzema kroplami normalnego roztworu soli fizjologicznej (0,9% chlorku sodu). Probówki przechowywano w temperaturze pokojowej i wysyłano do Institut Pasteur (Paris) w celu izolacji V. Read more „Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 4”

Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 5

Z powodu powikłań śródoperacyjnych u 11 pacjentów w grupie leczonej wykonano wymianę zastawki, a pacjent w grupie zastępczej poddany został naprawie. Lewy wymiar komorowy i funkcja
Po 12 miesiącach średnia wartość LVESVI wśród pacjentów, którzy przeżyli wynosiła 54,6 . 25,0 ml na metr kwadratowy w grupie naprawczej i 60,7 . 31,5 ml na metr kwadratowy w grupie zamiennej (średnia zmiana względem wartości wyjściowej, -6.6 ml i -6,8 ml na metr kwadratowy , odpowiednio). Wskaźnik zgonu wynosił 14,3% w grupie naprawczej i 17,6% w grupie zastępczej (współczynnik ryzyka z naprawą, 0,79, przedział ufności 95% [CI], 0,42 do 1,47, P = 0,45 w teście log-rank). Ocena LVESVI w oparciu o rangę po 12 miesiącach po dostosowaniu do zgonu nie wykazała istotnej różnicy między grupami (wynik Z, 1,33, P = 0,18). Mediana różnicy między zmianami w LVESVI w stosunku do wartości wyjściowej wynosiła jedynie 2,1 ml na metr kwadratowy (95% CI, -5,1 do 9,3), co wykluczyło klinicznie istotną różnicę. Read more „Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 5”