Przeciwdepresyjne stosowanie w ciąży i ryzyko wad serca AD 4

Oprócz informacji socjodemograficznych (rok dostawy, stan zamieszkania, wiek, rasa i parytet) rozważaliśmy znane lub podejrzewane czynniki ryzyka wrodzonych wad serca oraz czynniki zastępcze dla takich czynników ryzyka: ciąża mnoga, przewlekła choroba matek (nadciśnienie, cukrzyca) , epilepsja i choroba nerek), stosowanie podejrzanych leków teratogennych, stosowanie innych leków psychotropowych (leki przeciwdrgawkowe, przeciwpsychotyczne, anksjolityczne i nasenne, inne benzodiazepiny i barbiturany), stosowanie leków przeciwcukrzycowych i przeciwnadciśnieniowych oraz liczba wyraźnych recept leki stosowane, z wyjątkiem leków przeciwdepresyjnych, jako ogólny wskaźnik współistniejących stanów.27 Aby zaradzić zakłopotaniu za pomocą podstawowego wskazania, wzięliśmy pod uwagę wskaźnik ciężkości depresji (liczba diagnoz depresji otrzymanych jako pacjent ambulatoryjny i hospitalizowany) oraz inne wskazania do stosowania przeciwdepresyjnego ( inne zaburzenia zdrowia psychicznego, diagnozy związane z bólem, zaburzenia snu, premedytacje zespół silnego napięcia, palenie tytoniu i syndrom chronicznego zmęczenia). Analiza statystyczna
Porównaliśmy rozkłady cech socjodemograficznych, klinicznych i opieki zdrowotnej w różnych grupach ekspozycji i obliczyliśmy bezwzględne ryzyko wad wrodzonych serca. Analizę logistyczno-regresyjną zastosowano do oszacowania ilorazów szans dla wad wrodzonych serca i odpowiadających im 95% przedziałów ufności. Ponieważ iloraz szans jest doskonałym przybliżeniem wskaźnika ryzyka w przypadku rzadkich wyników, wyniki określane są jako względne ryzyko28. Zastosowanie wiarygodnego estymatora wariancji w celu uwzględnienia korelacji u kobiet z mnogimi ciążami nie zmieniło przedziałów ufności zauważalnie, więc ze wszystkich analiz pominięto struktury korelacji.
Wyniki przedstawiono dla analiz przeprowadzonych według trzech poziomów dostosowania: nieskorygowanej analizy; analiza ograniczona do kobiet z rozpoznaniem depresji, do kontrolowania potencjalnego działania choroby podstawowej lub związanych z nią czynników; oraz analizę ograniczoną do kobiet z rozpoznaniem depresji i przeprowadzonych z zastosowaniem stratyfikacji score-score w celu dalszej kontroli dla wskaźników ciężkości depresji i innych potencjalnych czynników zakłócających. 29 Oceny skłonności uzyskano na podstawie przewidywanego prawdopodobieństwa leczenia oszacowanego w regresji logistycznej. Read more „Przeciwdepresyjne stosowanie w ciąży i ryzyko wad serca AD 4”

Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 6

Najczęstszymi pierwotnymi przyczynami zgonu były niewydolność narządów wielonarządowych (37,5%), niewydolność serca (12,5%) i niewydolność nerek (10,0%). Po 12 miesiącach nie było istotnej różnicy między grupami w odniesieniu do złożonego punktu końcowego poważnych zdarzeń niepożądanych w sercu lub naczyniach mózgowych (współczynnik ryzyka, 0,91, 95% CI, 0,58 do 1,42, P = 0,68 w teście log-rank) (Figura 1B) lub dowolny z jego poszczególnych składników (Tabela 2). Zdarzenia niepożądane i hospitalizacja
Częstość poważnych zdarzeń niepożądanych – najczęściej niewydolność serca, arytmie, główne zlokalizowane zakażenia i niewydolność oddechowa – nie różniła się istotnie pomiędzy dwiema grupami badanymi po roku (tabela 2). Czas hospitalizacji wskaźnika był podobny w grupach naprawczych i zastępczych (średnio odpowiednio 17,3 . 11,4 dni i 16,7 . 10,4 dni, P = 0,84, mediana, 14 dni w każdej grupie). Średnia długość pobytu po zabiegu wynosiła 11,5 . Read more „Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 6”

Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 5

Obliczyliśmy poziom ochrony szczepionki jako (1-iloraz szans) × 100. Porównaliśmy czynniki demograficzne, środowiskowe i społeczno-ekonomiczne między pacjentami przypadku i dopasowanymi kontrolami, aby ocenić ich potencjał jako czynniki zakłócające ochronę szczepionki. Uznaliśmy za możliwe zmienne zakłócające, dla których wartości P były mniejsze niż 0,20 w modelach dwuwymiarowych. Uzyskaliśmy skorygowaną wartość szacunkową ochrony szczepionki poprzez dostosowanie do współzmiennych, które znacząco poprawiły prawdopodobieństwo modelu. Wszystkie podane wartości P i 95% przedziały ufności są dwustronne. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Do analiz wykorzystano Stata / SE, wersja 10 (StataCorp). Read more „Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 5”

Aktywowany STING w zespole naczyniowo-płucnym AD 12

Charakterystyczne wczesne pojawienie się i miejscowe zajęcie policzków, uszu, nosa i cyfr odróżnia SAVI od innych znanych zespołów zapalenia naczyń. Te cechy, przeciwciała związane z zespołem antyfosfolipidowym, które początkowo występowały w niskich mianach, a następnie zniknęły, a także brak trombocytopenii również odróżnić SAVI od typowych prezentacji zespołu antyfosfolipidowego.35 Stymulacja szlaku STING może bezpośrednio aktywować komórki śródbłonka i indukuje regulację w górę genów odpowiedzi na interferon, genów szlaku apoptozy i śmierci komórek śródbłonka w hodowli, jak również ekspresji czynników tkankowych, która jest silnym inicjatorem koagulacji kaskada. Nasze dane sugerują, że indukowana przez STING dysfunkcja komórek śródbłonka może wywołać proces zapalny i zamknięcie naczyń krwionośnych i zlokalizować go w naczyniach. W rzeczywistości rozwój gangreny we wczesnym okresie niemowlęcym w obszarach z krążeniem o małym przepływie, takich jak palce, palce u nogi, nos i uszy, przypomina inne warunki naczyniowo-okluzyjne charakteryzujące się aktywacją wewnątrznaczyniowej koagulacji, w tym symetryczną zgorzelą obwodową (rzadką powikłaniem posocznicy), 36 zespołem antyfosfolipidowym, 37 i wywołanym lewamizolem waskulopatią, 38,39 stawiając pytania o rolę rozregulowania szlaku STING w tych warunkach.
Niektóre badania sugerują, że STING działa jako strażnik, upraszczając sygnalizację interferonu wyzwalaną przez czujniki z dwuniciowymi DNA w górę strumienia, takie jak cGAS.15,40,41 Na przykład w modelu myszy z niedoborem Trex1 zespołu Aicardi-Gouti.res, rozwój cech choroby zależy od STINGU 42, co sugeruje, że wytwarzanie interferonu u pacjentów z zespołem Aicardi-Gouti.res może zależeć od STING. Blokowanie STING może zatem reprezentować eksperymentalną strategię terapeutyczną w chorobach z udziałem interferonu innych niż SAVI .30
Możliwości leczenia pacjentów z SAVI są obecnie ograniczone, ale nasze badanie sugeruje, że blokada sygnalizacji interferonu inhibitorem JAK może oferować strategię terapeutyczną. Zaobserwowaliśmy, że przy odpowiedniej dawce inhibitory JAK zablokowały transkrypcję IFNB1 in vitro o 30 do 50% i indukcję genów odpowiedzi na interferon o 60 do 90%, co sugeruje, że inhibicja JAK może przerwać pętlę dodatniego sprzężenia zwrotnego, która pali ciągłe sygnały interferonowe. Read more „Aktywowany STING w zespole naczyniowo-płucnym AD 12”