Stan ogólny chorego

Stan ogólny chorego jest zależny od rozległości zmian zapalnych i okresu choroby. Dolegliwości mogą być tak nie znaczne, że można, je przypisać zmianom zapalnym w uchu. Zwykle stan ogólny jest znacznie cięższy od stanu chorych z ropniami zewnątrzoponowymi. W wywiadach chorych z ropniem pod oponowym można dowiedzieć się o. krótkotrwałych, przelotnych objawach wskazujących na powikłanie wewnątrzczaszkowe, jak zaburzenia mowy, drgawki, silne bóle głowy, wymioty. Read more „Stan ogólny chorego”

Róznicowanie z ropniem mózgu

W rozlanym zapaleniu opon miękkich wraz z pogarszaniem się stanu klinicznego chorego narastają również zmiany w składzie płynu mózgowo-rdzeniowego. Rozpoznawanie różnicowe między postacią rozlanego, szybko przebiegającego ropnego zapalenia w przestrzeni międzyoponowej i rozlanym ropnym zapaleniem opon miękkich jest bardzo trudne, przeważnie niemożliwe i bez większego praktycznego znaczenia. Jałowość płynu i wczesne zjawienie się ogniskowych objawów z kory mózgowej przemawia za pierwszym. Różnicowanie z ropniem mózgu ma większe znaczenie praktyczne i jest możliwe na podstawie dokładnej obserwacji przede wszystkim ogniskowych objawów mózgowych. Zmienność w nasileniu tych objawów (np. Read more „Róznicowanie z ropniem mózgu”

Tetnica podniebienna wieksza musi byc utrzymana bezwarunkowo

Po zrobieniu cięcia przystępujemy do odłuszczenia płata śluzówkowo-okostnowego w obrębie podniebienia twardego za pomocą skrobaczki wygiętej odpowiednio do wysklepionej budowy podniebienia; płat odłuszczamy od podłoża aż do cięcia w obrębie brzegu rozszczepu. Tętnica podniebienna większa musi być utrzymana bezwarunkowo. Uruchomione w opisany sposób płaty przesuwamy potem do tyłu. Uruchomienie podniebienia miękkiego Po ostrożnym pogłębieniu bocznego cięcia odciążającego aż do uwidocznienia przyczepu ścięgnistego mięśnia skrzydłowego wewnętrznego posuwamy się podważką dośrodkowo od brzuśca tego mięśnia w głąb obok migdałka w kierunku kręgosłupa odłuszczamy w ten sposób boczną i tylną ścianę gardła, przemieszczając ją w kierunku linii środkowej ciała. Na koniec zgniatamy skrobaczką lub oddłutowujemy wąskim dłutem haczyk skrzydłowy (iuunuius pterygoideus) i uwalniamy kikut haczyka od związku z przyczepami mięśni i włókien łączno- tkankowych. Read more „Tetnica podniebienna wieksza musi byc utrzymana bezwarunkowo”

Miedzy stopniem rozwoju kwasicy i obnizeniem rezerw zasadowych we krwi istnieje pewna równoleglosc

Między stopniem rozwoju kwasicy i obniżeniem rezerw zasadowych we krwi istnieje pewna równoległość i na podstawie poziomu rezerw zasadowych we krwi możemy sądzić o stopniu zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Zamiast bowiem normalnych 55-56% objętościowych CO2, w cukrzycy lekkiej mamy 400/0, w bardziej ciężkiej jej postaci 30%, poniżej zaś w stanach przedśpiączkowych i śpiączkowych. W przebiegu cukrzycy spada również- w związku z rozwojem kwasicy prężność CO w pęcherzykach płucnych. W normie: wynosi ona 38-40 mm słupa rtęci w średnich zaś: stanach kwasicy prężność CO2• w: powietrzu, pęcherzykowym spada do 28-32 mm, w stanach ciężkich do- 25 mm słupa rtęci,. a nawet niżej. Read more „Miedzy stopniem rozwoju kwasicy i obnizeniem rezerw zasadowych we krwi istnieje pewna równoleglosc”

Kwasica w rozmieknieniu kosci

Kwasica w rozmieknieniu kości W rozmięknieniu kości (osteomalacia) powstaje również kwasica. Zwiększa się wtedy ilość amoniaku w moczu i spada rezerwa zasadowa we krwi. Odwapnienie kości związane jest z zakwaszeniem ustroju, gdyż nadmiar wytworzonych kwasów wiąże wapń, który jako sól wapniowa zostaje wydalony. Powstawanie kwasicy w osteomalacji ma swoje źródło w zwichnięciu przemiany materii na tle zaburzeń hormonalnych i braku działania witaminy- D. 6. Read more „Kwasica w rozmieknieniu kosci”

I Znaczy to, ze i „baterie” testów wiadomosci sa nieco bardziej uzyteczne w szkolach elementarnych niz w szkolach srednich

I Znaczy to, że i baterie testów wiadomości są nieco bardziej użyteczne w szkołach elementarnych niż w szkołach średnich. W większości systemów szkolnych stosuje się baterie testów wiadomości szkolnych, jako kontroli uczenia się w zakresie podstawowych sprawności. Oto niektóre z naj szerzej stosowanych serii testów: Kalifornijskie testy wiadomości szkolnych, Uczniowskie testy podstawowych sprawności opracowane w stanie lowa , Metropolitalne testy wiadomości szkolnych i Stratfordzkie testy wiadomości szkolnych. Do serii testów powszechnie stosowanych na poziomie szkoły średniej (a więc podlegających wyżej wspomnianym ograniczeniom) należą: Kooperatywne ogólne testy wiadomości szkolnych. Testy dla szkół średnich opracowane w stanie Iowa oraz Testy rozwoju wykształcenia, stan lowa . Read more „I Znaczy to, ze i „baterie” testów wiadomosci sa nieco bardziej uzyteczne w szkolach elementarnych niz w szkolach srednich”

I George powiada, ze chce wstac lekarzem, co stawia doradce wobec bardzo interesujacego zagadnienia

I George powiada, że chce wstać lekarzem, co stawia doradcę wobec bardzo interesującego zagadnienia. Ponieważ jednak George wykonał test zainteresowań, doradca ma znacznie więcej danych do swej decyzji, niż gdyby musiał jedynie polegać na oświadczeniu Georgea, że chce być lekarzem. Ostrożność, którą zalecaliśmy w stosunku do innych testów, równie usilnie zalecamy przy testach zainteresowań. Są one bardzo użyteczne, jeśli szukamy w nich ogólnych tendencji czy sumarycznych i przybliżonych wskazówek, jak się przedstawiają zainteresowania danego ucznia w zestawieniu z zainteresowaniami jego rówieśników. Kiedy jednak posuwamy się tak daleko, że na podstawie testów zainteresowań decydujemy za ucznia w ważnych dla niego sprawach, wtedy stąpamy po bardzo niepewnym gruncie. Read more „I George powiada, ze chce wstac lekarzem, co stawia doradce wobec bardzo interesujacego zagadnienia”

Niektóre z odchylen sa zwiazane z pozycja spoleczno ekonomiczna rodzin dzieci i z zagadnieniem emocjonalnego przystosowania

Niektóre z odchyleń są związane z pozycją społeczno ekonomiczną rodzin dzieci i ż zagadnieniem emocjonalnego przystosowania. Nie jest bynajmniej łatwo odpowiedzieć na pytanie: Co mierzymy a pomocą testów inteligencji? Psychologowie nie są między sobą zgodni ani co do tego, co mierzą, ani co takiego jest naprawdę inteligencja. A jednak istnieje dość ścisły związek pomiędzy wynikiem większości testów inteligencji a ocenami otrzymywanymi z przedmiotów nauki szkolnej; a zatem testy inteligencji mierzą również pewne aspekty uzdolnień do nauki. Ponieważ pytanie – co (poza uzdolnieniami do nauki) mierzą testy inteligencji – pozostaje w znacznym stopniu bez odpowiedzi, powinniśmy z dużą ostrożnością interpretować wyniki tych testów. Niektórzy autorzy uważają, że będące obecnie w użyciu testy inteligencji są niesprawiedliwe w stosunku do wielu dzieci, zwłaszcza zaś tych, które pochodzą z otoczenia niższego pod względem społeczno-ekon omicznym. Read more „Niektóre z odchylen sa zwiazane z pozycja spoleczno ekonomiczna rodzin dzieci i z zagadnieniem emocjonalnego przystosowania”