Operacja Talmy wywoluje zrostowe zapalenie

Operacja Talmy wywołuje zrostowe zapalenie Otrzewnej z utworzeniem licznych nowych naczyń krwionośnych, zespalających żyłę wrotną z dolną żyłą główną o wartości metody Talmy może świadczyć statystyka braci Mayo, na 47 przypadków marskości wątroby, leczonych tą metodą, uzyskano poprawę w 21, więc prawie w 45%, z pozostałych zaś 26 przypadków, w których operacja nie dała pożądanego skutku, 7 chorych umarło wkrótce po zabiegu. W Lwowskiej Klinice Chorób wewnętrznych prof. R. Renckiego (Eichel i Zarzycki) stosowano operację TaImy w 6 przypadkach. W 3 przypadkach nastąpił zgon z powodu powikłań pooperacyjnych, w 2 przypadkach objawy zastoinowe ustąpiły i chorzy czuli się zupełnie dobrze, dalszy ich los nie jest jednak znany, w 1 przypadku chory czuł się dobrze przez 6% lat, po czym objawy zastoinowe powróciły i powtórnie wykonana operacja dała również wynik pomyślny. Read more „Operacja Talmy wywoluje zrostowe zapalenie”

Marskosc watroby zylna preerostouxi barwnikowa

Określenie. Przez marskość wątroby przerostową barwnikową rozumie się przerostową postać żylną marskości wątroby, przebiegającą z wytwarzaniem w ustroju nadmiernych ilości barwnika, żelazowego na tle zaburzenia przemiany materii i z odkładaniem się go w różnych narządach wskutek upośledzenia czynności wątroby, polegającej na wydalaniu barwnika, Marskość wątroby barwnikową spostrzega się prawie wyłącznie u mężczyzn, przeważnie między 40 a 50 rokiem życia. Jej powstaniu mają sprzyjać nadużywanie napojów alkoholowych, gruźlica, zimnica i inne czynniki wyczerpujące ustrój. Spotyka się marskość wątroby barwnikową stosunkowo rzadko. Anatomia patologiczna. Read more „Marskosc watroby zylna preerostouxi barwnikowa”

I TESTY UZDOLNIEN SPECJALNYCH

I TESTY UZDOLNIEŃ SPECJALNYCH. Dwa rodzaje opisanych przez: nas testów – testy inteligencji i testy wiadomości szkolnych należą do najszerzej stosowanych w związku z realizacją programu nauczania. Istnieją jednak inne formy testów, jedne stosowane powszechnie, inne zaś wyjątkowo. Niektóre z nich, jak na przykład test badający przygotowanie do podjęcia nauki czytania, stosuje się tylko w jednym punkcie realizacji programu szkolnego i więcej się ich nie powtarza. Inne znów, jak testy zainteresowań i testy osobowości, stosuje się głównie dla celów indywidualnego kierowania rozwojem ucznia. Read more „I TESTY UZDOLNIEN SPECJALNYCH”

Pierwsze testy inteligencji zostaly opracowane przez Bineta i Simona we Francji, przez Termaria w Ameryce

Pierwsze testy inteligencji zostały opracowane przez Bineta i Simona we Francji, przez Termaria w Ameryce. Skala Bineta-Simona i skala Bineta-Termana są testami indywidualnymi – to znaczy, że stosuje się je w warunkach indywidualnego kontraltu. Wyniki tych testów podaje się, jako wiek umysłowy, który w skali Bineta-Termana można przekształcić na iloraz inteligencji, czyli L 1. Iloraz inteligencji wskazuje, w jakim stopniu dziecko jest pod względem umysłowym zaawansowane lub opóźnione w porównaniu z innymi dziećmi w jego wieku. Innym testem inteligencji, który znalazł szerokie zastosowanie, jest skala Wechslera-Bellevuea. Read more „Pierwsze testy inteligencji zostaly opracowane przez Bineta i Simona we Francji, przez Termaria w Ameryce”

Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej

Niedokrwienna niedomykalność mitralna wiąże się ze znacznym ryzykiem zgonu. Wytyczne praktyczne zalecają przeprowadzenie operacji u pacjentów z ciężką postacią tego schorzenia, ale potwierdzają, że dowody na poparcie naprawy lub wymiany są ograniczone. Metody
W celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa losowo przydzielono 251 pacjentów z ciężką niedomykalnością niedokrwienną mitrograficzną, aby poddać się albo naprawie zastawki mitralnej albo zastąpieniu przez cięciwę akordów. Pierwszorzędowym punktem końcowym był końcowy wskaźnik objętości skurczowej lewej komory (LVESVI) po 12 miesiącach, jak oceniono za pomocą testu sumy rang Wilcoxona, w którym zgony zostały sklasyfikowane poniżej najniższego stopnia LVESVI.
Wyniki
Po 12 miesiącach średnia wartość LVESVI wśród pacjentów, którzy przeżyli wynosiła 54,6 . 25,0 ml na metr kwadratowy powierzchni ciała w grupie naprawczej i 60,7 . 31,5 ml na metr kwadratowy w grupie zamiennej (średnia zmiana od wartości wyjściowej, -6,6 i -6,8 ml na metr kwadratowy, odpowiednio). Read more „Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej”