Odczyn Biernackiego

Odczyn Biernackiego wykazuje znaczne przyspieszenie opadania krwinek. Chorzy skarżą się na bóle głowy najczęściej w okolicy skroniowej i potylicznej. Senność okresową można spotkać w przypadkach o dłuższym przebiegu schorzenia. Sztywność karku i objaw Kerniga (patrz niżej) zwykle występujące na początku schorzenia, ustępują po kilku dniach ich ponowne zjawienie wskazuje na przerwanie się ropnia. Zmiany zastoinowe na dnie oka mogą nastąpić w przypadkach równoczesnego ropnia mózgu lub móżdżku. Read more „Odczyn Biernackiego”

Tetnica podniebienna wieksza musi byc utrzymana bezwarunkowo

Po zrobieniu cięcia przystępujemy do odłuszczenia płata śluzówkowo-okostnowego w obrębie podniebienia twardego za pomocą skrobaczki wygiętej odpowiednio do wysklepionej budowy podniebienia; płat odłuszczamy od podłoża aż do cięcia w obrębie brzegu rozszczepu. Tętnica podniebienna większa musi być utrzymana bezwarunkowo. Uruchomione w opisany sposób płaty przesuwamy potem do tyłu. Uruchomienie podniebienia miękkiego Po ostrożnym pogłębieniu bocznego cięcia odciążającego aż do uwidocznienia przyczepu ścięgnistego mięśnia skrzydłowego wewnętrznego posuwamy się podważką dośrodkowo od brzuśca tego mięśnia w głąb obok migdałka w kierunku kręgosłupa odłuszczamy w ten sposób boczną i tylną ścianę gardła, przemieszczając ją w kierunku linii środkowej ciała. Na koniec zgniatamy skrobaczką lub oddłutowujemy wąskim dłutem haczyk skrzydłowy (iuunuius pterygoideus) i uwalniamy kikut haczyka od związku z przyczepami mięśni i włókien łączno- tkankowych. Read more „Tetnica podniebienna wieksza musi byc utrzymana bezwarunkowo”

Przytoczone dane wskazuja, ze w kwasicy cukrzycowej mozna wyodrebnic trzy okresy

Przytoczone dane wskazują, że w kwasicy cukrzycowej można wyodrębnić trzy okresy. W pierwszym okresie układy buforowe krwi nie są naruszone i poziom rezerw zasadowych oraz prężność C0. 2 w pęcherzykach płucnych znajduje się w granicach prawidłowych; nie jest też zaburzony stosunek kwasu węglowego do dwuwęglanu sodu o powstającej w tym okresie kwasicy świadczy tylko zjawianie się w mocz) ciał acetonowych i amoniaku . W, okresie drugim powstają zaburzenia w układach buforowych, spada mianowicie ilość dwuwęglanów. Stosunek jednak pomiędzy dwuwęglanami i wolnym kwasem . Read more „Przytoczone dane wskazuja, ze w kwasicy cukrzycowej mozna wyodrebnic trzy okresy”

niedroznosc dróg oddechowych

Jeżeli niedrożność dróg oddechowych nie będzie duża i wzmożone ruchy ,oddechowe usuną nadmiar dwutlenku węgla, to powstająca z tego powodu : kwasica będzie wyrównana. Jeżeli natomiast niedrożność będzie znaczna, to wzmożone ruchy oddechowe nie mogą wyrównać kwasicy i rozwijają się wtedy dalsze procesy. Powstaje więc dalsze nagromadzenie się dwutlenku węgla, co powoduje pogłębianie się kwasicy gazowej. Prócz tego brak tlenu obniża procesy -utleniania tkankowego i wtedy powstaje w tkankach większa ilość kwasów organicznych, co powoduje spadek rezerw zasadowych we krwi, czyli powstaje kwasica niegazowa, która dołącza się do poprzednio, powstałej kwasicy gazowej. Ulega przy tym zaburzeniu buforowa zdolność hemoglobiny, która przy braku tlenu nie przechodzi w oksyhemoglobinę. Read more „niedroznosc dróg oddechowych”

Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 2

Dowody dotyczące ochrony przyznanej przez Shanchol w pierwszych miesiącach po podaniu w warunkach polowych mają zasadnicze znaczenie dla rozważenia jego zastosowania w ognisku. Jest to szczególnie prawdziwe w czasie, gdy WHO i jej partnerzy są w trakcie tworzenia zapasów szczepionki na cholerę do stosowania w nagłych wypadkach.11 W niniejszym badaniu przedstawiamy szacunkowe dane dotyczące skuteczności Shanchol, gdy są stosowane w odpowiedzi na wybuch choroby Afrykański kraj. Metody
Przestudiuj badanie
Badanie to było sponsorowane przez Médecins sans Fronti.res. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za analizę i interpretację danych. Protokół badania został zatwierdzony przez komisje do spraw etyki w Gwinei i Médecins sans Fronti.res. Szczepionki i leczenie były bezpłatne, a udział w badaniu był dobrowolny. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od uczestników lub ich rodziców lub opiekunów. Read more „Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 2”

Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei

Obecnie rozważa się stosowanie szczepionek w zapobieganiu i zwalczaniu cholery. Shanchol jest jedną z dwóch doustnych szczepionek przeciwko cholery, wstępnie zakwalifikowanych przez Światową Organizację Zdrowia; jednak jego skuteczność w warunkach polowych i ochrona, jaką zapewnia w pierwszych miesiącach po podaniu, pozostają nieznane. Głównym celem tego badania było oszacowanie krótkoterminowej skuteczności dwóch dawek Shancholu stosowanych w ramach zintegrowanej reakcji na epidemię cholery w Afryce. Metody
Przeprowadziliśmy dopasowane badanie kliniczno-kontrolne w Gwinei w dniach od 20 maja do 19 października 2012 r. Podejrzewające przypadki cholery zostały potwierdzone szybkim testem, a kontrole zostały wybrane wśród sąsiadów w tym samym wieku i płci co pacjenci. Szanse na szczepienie zostały porównane między pacjentami z przypadkami a grupą kontrolną w modelach regresji logistycznej i dostosowanej warunkowo. Skuteczność szczepionki obliczono jako (1-iloraz szans) × 100. Read more „Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei”

Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 4

Testowaliśmy tę hipotezę w analizie zamiaru leczenia przy użyciu dwustronnego testu sumy rang Wilcoxona na poziomie 0,05 alfa. Analiza ta uwzględniała brakujące wyniki LVESVI z powodu śmierci pacjentów poprzez przypisywanie zmarłym pacjentom najgorszych rang w kolejności na podstawie czasu śmierci. Użyliśmy wielu imputacji dla danych, których brakowało z powodów innych niż śmierć, aby obliczyć 12-miesięczny LVESVI przy założeniu, że dane nie były przypadkowe. Użyliśmy estymatora Hodgesa-Lehmanna do określenia różnic między grupami w redukcji LVESVI w stosunku do wartości wyjściowej. Analizy wrażliwości oceniały odporność wyników na odchylenia protokołu, brakujące dane i śmiertelność (w celu dostosowania do LVESVI). Wykorzystaliśmy test log-rank do porównania częstości występowania zdarzeń niepożądanych sercowo-naczyniowych lub mózgowo-naczyniowych oraz zgonów z dowolnej przyczyny i wykorzystanych współczynników hazardu z modeli regresji Coxa w celu ilościowego określenia względnego ryzyka. Regresję Poissona zastosowano do testowania różnic między grupami pod względem częstości zdarzeń niepożądanych. Read more „Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 4”

Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 6

Najczęstszymi pierwotnymi przyczynami zgonu były niewydolność narządów wielonarządowych (37,5%), niewydolność serca (12,5%) i niewydolność nerek (10,0%). Po 12 miesiącach nie było istotnej różnicy między grupami w odniesieniu do złożonego punktu końcowego poważnych zdarzeń niepożądanych w sercu lub naczyniach mózgowych (współczynnik ryzyka, 0,91, 95% CI, 0,58 do 1,42, P = 0,68 w teście log-rank) (Figura 1B) lub dowolny z jego poszczególnych składników (Tabela 2). Zdarzenia niepożądane i hospitalizacja
Częstość poważnych zdarzeń niepożądanych – najczęściej niewydolność serca, arytmie, główne zlokalizowane zakażenia i niewydolność oddechowa – nie różniła się istotnie pomiędzy dwiema grupami badanymi po roku (tabela 2). Czas hospitalizacji wskaźnika był podobny w grupach naprawczych i zastępczych (średnio odpowiednio 17,3 . 11,4 dni i 16,7 . 10,4 dni, P = 0,84, mediana, 14 dni w każdej grupie). Średnia długość pobytu po zabiegu wynosiła 11,5 . Read more „Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej AD 6”

Zdrowie i opieka zdrowotna w RPA – 20 lat po Mandeli czesc 4

Przyczyny przedwczesnej śmierci w latach 1990 i 2010 w Afryce Południowej. Lata życia stracone to szacunkowa średnia liczba lat, które osoba żyłaby, gdyby nie umarła przedwcześnie. Różowe cieniowanie wskazuje na infekcje oraz zaburzenia u noworodków i dzieci; żółte cieniowanie, przemoc i obrażenia; i niebieskie cieniowanie, choroby niezakaźne. Siły mechaniczne oznaczają formy obrażeń inne niż przemoc interpersonalna i obrażenia na drodze. Dane pochodzą z Instytutu Metrologii Zdrowia i Oceny.34 Rysunek 4. Read more „Zdrowie i opieka zdrowotna w RPA – 20 lat po Mandeli czesc 4”