Psycholog w szkole kierowany do ciężkich przypadków.

width=281Okres szkoły podstawowej jest szczególnie wrażliwy, dla młodej rozwijającej się psychiki. To w niej nawiązywane są pierwsze przyjaźnie, stanowiące naszą grupę społeczną. Dziecko uczy się także rozumieć zdanie innych osób, zdobywa wiedzę dotyczącą panujących zasad kulturowych, moralnych. Każde jego negatywne zachowanie jest karane, co z perspektywy wiedzy naukowej nie jest dobre. Gdynia psycholog, poza prowadzeniem własnego gabinetu i konsultacjach w szpitalach, znajduje również zatrudnienie w szkołach. Read more „Psycholog w szkole kierowany do ciężkich przypadków.”

Terapia małżeńska ostatnią deską ratunku dla par w kryzysie

width=300Jedną z ostatnich desek ratunku, dla rozpadających się związków małżeńskich, jest stosowana do tego celu terapia. Przeprowadzana przez psychologa, z aktywnym zaangażowaniem obu stron związku, pomaga im wyjaśnić sytuacje problemowe skłaniające ich do podjęcia decyzji o zakończeniu relacji. Jedną z najpopularniejszych terapii jest ta oferowana przez sidretella 20 cena. Cechuje się ona najwyższym w skali kraju współczynnikiem skuteczności. Spotkania odbywają się w pomieszczeniu, z którego roztacza się widok na morze. Read more „Terapia małżeńska ostatnią deską ratunku dla par w kryzysie”

Tym niemniej znormalizowane testy wiadomosci moga byc bardzo uzyteczne

Tym niemniej znormalizowane testy wiadomości mogą być bardzo użyteczne. Dopomagają w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: Jak ocenić wyniki moich uczniów w porównaniu z wynikami uczniów – z innych szkól, jeśli chodzi o podstawowe umiejętności i wiadomości? Kiedy stosujemy testy wiadomości, aby odpowiedzieć na to pytanie, pozwalają nam one skontrolować pobieżnie skuteczność sytuacji uczenia się, jak również, w jakim stopniu jest podobna do sytuacji uczenia się w innych częściach kraju. Mówimy o pobieżnym skontrolowaniu, ponieważ istnieje wiele czynników, które wpływają na ocenę, jaką otrzymują uczniowie. Nie we wszystkich szkołach wprowadza się ułamki dziesiętne i zwykle w tym samym roku nauki i szkoła, która postanowiła wprowadzić je raczej później niż wcześniej, może stwierdzić, że jej uczniowie wydają się opóźnieni w stosunku do uczniów innych szkól. Weźmy inny przykład: w jakiejś szkole średniej kierownictwo może oprac ować program języka angielskiego oparty na dziełach autorów współczesnych. Read more „Tym niemniej znormalizowane testy wiadomosci moga byc bardzo uzyteczne”

I tu dochodzimy do trudnosci, która pojawia sie czesto przy stosowaniu testów znormalizowanych

I tu dochodzimy do trudności, która pojawia się często przy stosowaniu testów znormalizowanych. Jak już zaznaczono w rozdziale 14, zbyt łatwo uznajemy test za trafniejszy niż jest nim w istocie. Stąd też nauczyciele i kierownictwo szkoły błądzą czasami przyjmując, że przy pomocy testów znormalizowanych można całkowicie wymierzyć skuteczność sytuacji uczenia się. Jeśli pogląd tego rodzaju przeważa, zaczyna się uznawać wyniki testu osiągnięć za cel główny. I zamiast uczynić program szkolny czymś, co rozwija się i zmienia od czasu do czasu, aby zaspokoić potrzeby uczniów i społeczeństwa, czymś, co odpowiada indywidualnym uzdolnieniom personelu nauczycielskiego, czyni się go stereotypowym a nawet jałowym. Read more „I tu dochodzimy do trudnosci, która pojawia sie czesto przy stosowaniu testów znormalizowanych”

Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei

Obecnie rozważa się stosowanie szczepionek w zapobieganiu i zwalczaniu cholery. Shanchol jest jedną z dwóch doustnych szczepionek przeciwko cholery, wstępnie zakwalifikowanych przez Światową Organizację Zdrowia; jednak jego skuteczność w warunkach polowych i ochrona, jaką zapewnia w pierwszych miesiącach po podaniu, pozostają nieznane. Głównym celem tego badania było oszacowanie krótkoterminowej skuteczności dwóch dawek Shancholu stosowanych w ramach zintegrowanej reakcji na epidemię cholery w Afryce. Metody
Przeprowadziliśmy dopasowane badanie kliniczno-kontrolne w Gwinei w dniach od 20 maja do 19 października 2012 r. Podejrzewające przypadki cholery zostały potwierdzone szybkim testem, a kontrole zostały wybrane wśród sąsiadów w tym samym wieku i płci co pacjenci. Szanse na szczepienie zostały porównane między pacjentami z przypadkami a grupą kontrolną w modelach regresji logistycznej i dostosowanej warunkowo. Skuteczność szczepionki obliczono jako (1-iloraz szans) × 100. Read more „Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei”

Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 8

Fałszywie dodatnie wyniki szybkiego testu diagnostycznego nie mogą być wykluczone27, 28; jednak ta niedokładna błędna klasyfikacja nie doceniłaby skuteczności szczepionki. Przedstawione tu wyniki sugerują, że ochrona przyznana przez Shanchol może być wyższa w ciągu pierwszych 6 miesięcy niż w pozostałych 2 latach po szczepieniu (szacunkowo 67% zostało zgłoszone przez Sur i wsp. W 2-letnim okresie po szczepieniu6), prawdopodobnie w wyniku osłabienia odporności. Różnica ta może być również wyjaśniona częściowo przez możliwość, że niektórzy nieszczepieni uczestnicy badania Sur et al. miał naturalnie nabytą odporność, ponieważ cholera jest endemiczna w Kalkucie. Ponadto nasze szacunki mogą odzwierciedlać pewną pośrednią ochronę, chociaż efekty pośrednie zostały zminimalizowane poprzez dopasowany projekt.22,23
Czynnikiem, który wydaje się nie zmniejszać krótkoterminowej ochrony zapewnianej przez Shanchol, jest strategia łańcucha chłodniczego stosowana w Gwinei, gdzie szczepionki były przechowywane w łańcuchu chłodniczym, ale były transportowane i stosowane w temperaturze otoczenia w dniu szczepienia. Kontrola temperatury fiolki każdej szczepionki została sprawdzona pod kątem stabilności przed podaniem, a wszystkie monitory wskazały, że szczepionki zachowały ważność do stosowania. Read more „Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 8”

Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 7

Koba miał najniższy zasięg szczepień na badanym obszarze, 12 i graniczy z Dubreką, gdzie odnotowano wysoki poziom transmisji (ogólny wskaźnik ataku, 17 przypadków na 10 000 populacji) (patrz Dodatek dodatkowy). Chociaż próbka była mała, moc była wysoka (99%), ponieważ obserwowana skuteczność szczepionki była wyższa niż wartość przyjęta do obliczenia wielkości próby. Jednak mała próba ograniczyła możliwość przeprowadzania analiz stratyfikowanych według wieku i oceny skuteczności pojedynczej dawki z wystarczającą precyzją. Ta ostatnia ocena skuteczności, choć nieistotna, była znacznie niższa niż dla dwóch dawek, a oszacowanie punktowe było zgodne z wcześniejszymi ustaleniami z innymi doustnymi szczepionkami cholery.4,6,24 Pomimo szerokiej i systematycznej dystrybucji kart szczepień oraz krótkiego czasu pomiędzy kampanią szczepień a gromadzeniem danych, 25% badanych osób szczepionych nie było w stanie dostarczyć karty szczepień w czasie badania. Ponieważ nie byliśmy w stanie potwierdzić statusu szczepień dla wszystkich uczestników, może istnieć pewne uprzedzenie informacyjne. Niemniej jednak, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę najgorszy możliwy scenariusz, w którym wszyscy uczestnicy, którzy nie mogliby znaleźć swojej karty szczepień, nie byliby szczepieni, skuteczność szczepionki nadal wynosiłaby 82% (patrz Dodatek dodatkowy).
Badania skuteczności skuteczności szczepionki w ramach kontroli przypadku mogą być również podatne na uprzedzenia związane z różnicami w zachowaniach prozdrowotnych. Read more „Stosowanie szczepionki Vibrio cholerae w epidemii w Gwinei AD 7”

Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej

Niedokrwienna niedomykalność mitralna wiąże się ze znacznym ryzykiem zgonu. Wytyczne praktyczne zalecają przeprowadzenie operacji u pacjentów z ciężką postacią tego schorzenia, ale potwierdzają, że dowody na poparcie naprawy lub wymiany są ograniczone. Metody
W celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa losowo przydzielono 251 pacjentów z ciężką niedomykalnością niedokrwienną mitrograficzną, aby poddać się albo naprawie zastawki mitralnej albo zastąpieniu przez cięciwę akordów. Pierwszorzędowym punktem końcowym był końcowy wskaźnik objętości skurczowej lewej komory (LVESVI) po 12 miesiącach, jak oceniono za pomocą testu sumy rang Wilcoxona, w którym zgony zostały sklasyfikowane poniżej najniższego stopnia LVESVI.
Wyniki
Po 12 miesiącach średnia wartość LVESVI wśród pacjentów, którzy przeżyli wynosiła 54,6 . 25,0 ml na metr kwadratowy powierzchni ciała w grupie naprawczej i 60,7 . 31,5 ml na metr kwadratowy w grupie zamiennej (średnia zmiana od wartości wyjściowej, -6,6 i -6,8 ml na metr kwadratowy, odpowiednio). Read more „Naprawa zastawki mitralnej a zastąpienie ciężkiej niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej”

ClinGen – The Clinical Genome Resource ad

Zdrowa konkurencja między odizolowanymi podmiotami nie jest już wystarczająca, aby zwiększyć nasze zrozumienie ludzkiej zmienności, a opieka nad pacjentem może być zagrożona, gdy dane nie są udostępniane. Jeśli społeczeństwo ma zrozumieć ludzką zmienność genetyczną i czerpać korzyści z opieki klinicznej, wielkie wspólne działania będą jedynym sposobem na zgromadzenie wystarczających danych i rozdzielenie odpowiedzialności za krytyczną ocenę. W ciągu ostatnich kilku lat wspólne wysiłki wykazały skuteczność przesyłania danych do publicznych baz danych w celu przyspieszenia odkryć genetycznych. Na przykład obecna ludzka sekwencja referencyjna nie byłaby możliwa, gdyby publiczne publikowanie danych nie było zalecane4. Podobnie, replikacja, która ma kluczowe znaczenie dla walidacji badań asocjacji genomewidu5, zależała od dostępu do danych z większych i większych kohort w celu zidentyfikowania rzadszych i rzadsze allele (lub powszechne allele o mniejszych rozmiarach efektu). Read more „ClinGen – The Clinical Genome Resource ad”

ClinGen – The Clinical Genome Resource

Podczas autopsji stwierdzono, że pacjent ma kardiomiopatię przerostową. Rodzina pacjenta prowadzi badania genetyczne, które wykazują prawdopodobny patogen wariant choroby na podstawie badania w oryginalnej publikacji badawczej. Biorąc pod uwagę dominujące dziedziczenie stanu i ryzyko nagłej śmierci sercowej, inni członkowie rodziny są testowani pod kątem wariantu genetycznego w celu określenia ich ryzyka. Kilku członków rodziny testuje się negatywnie i powiedziano im, że nie są narażeni na ryzyko kardiomiopatii przerostowej i nagłej śmierci sercowej, a ci, którzy wystawili test pozytywny, powiedzą, że muszą być regularnie monitorowani pod kątem kardiomiopatii w badaniu echokardiograficznym. Pięć lat później, podczas rutynowej wizyty w klinice jednego z członków rodziny z dodatnim genotypem, kardiolog pyta bazę danych o aktualną wiedzę na temat wariantu genetycznego i odkrywa, że odmiana jest teraz interpretowana jako prawdopodobnie łagodna przez inne laboratorium, które używa więcej ostatnio uzyskane dane o częstotliwości populacji. Read more „ClinGen – The Clinical Genome Resource”